Foreningens etiske regelsæt

Etiske regler for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer (BS)

§ 1.   Generelt
BS etiske regler forpligter den del af medlems-virksomhederne og disses medarbejdere, der er beskæftiget inden for skadedyrsbekæmpelse. Overtrædelser af disse regler af medarbejderne i medlemsvirksomhederne betragtes som overtrædelser begået af den pågældende virksomhed.

 

§ 2.   Formål
At sikre, at der til enhver tid står størst mulig respekt om medlemmerne af BS.

 1. At sikre, at skadedyrsbekæmpelse altid udføres i henhold til gældende lovgivning.
 2. At sikre, at foreningens medlemmer udøver god og kollegial adfærd.

 

§ 3   Ansvarsregler
Som medlem af BS påhviler der medlemmer et særligt ansvar:

 1. Et ansvar over for kunderne for at yde den bedst mulige løsning af den pålagte opgave, i forhold til de midler der er afsat til opgaven. Derudover til enhver tid at foreslå de mest optimale løsninger.
 2. Et ansvar overfor branchen ved konstant at medvirke til at højne og værne om det professionelle niveau i branchen. Dette ved at være på højde med udviklingen – teknologisk, uddannelsesmæssigt og operationelt.
 3. Et ansvar for, at medlemmerne optræder korrekt og sagligt overfor offentligheden, som repræsenterende både den enkelte virksomhed, og branchen generelt.
 4. Et ansvar over for de øvrige medlemmer i branchen, til ikke at miskreditere branchen, foreningen som helhed, eller enkelte medlemmer af denne. Tillige, et ansvar for gennem handlinger eller udtalelser overfor kunder, eller i offentlighed ikke at miskreditere branchen eller medlemmer af BS.
 5. Et ansvar for ikke at udtale sig offentligt på branchens vegne, undtagen efter udtrykkeligt mandat fra BS.
 6. Et ansvar for til stadighed at være i besiddelse af den eller de autorisationer, godkendelser og uddannelse, der via lovgivning eller generel branchepraksis, kræves for at udøve den pågældende aktivitet.
 7. Et ansvar for at bekæmpelse udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav, retningslinier og bekendtgørelser, der er udstedt af de til enhver tid relevante myndigheder.

 

§ 4.   Forretningsskik

 1. Medlemmer af BS er forpligtiget til at iagttage god forretningsskik, såvel gennem efterlevelse af nærværende regelsæt, udøvelse af en faglig korrekt løsning, og god kollegial adfærd. Medlemmet skal udvise kollegiale hensyn og må ikke med fortsæt udsætte en kollega for nedsættende omtale.
 2. Medlemmer af BS skal ved løsning af de opgaver, han/de påtager sig, anvende sin fulde viden og erfaring til sikring af en forsvarlig, effektiv bekæmpelse, og korrekt anvendelse af  bekæmpelsesmidler.

 

§ 5.   Markedsføring

 1. Medlemmer af BS skal i sin markedsføring efterstræbe saglighed, ansvar, objektivitet og åbenhed.
 2. Medlemmer kan anvende sit medlemskab af BS i markedsføringen, som garanti for at virksomheden lever op til nærværende etiske regelsæt.

 

§ 6.   Myndighedsansvar
Medlemmer af BS har et særligt ansvar for at overholde myndigheders krav og bekendtgørelser ved udførelse af bekæmpelses arbejde. Ansvaret indebærer i enhver henseende at samarbejde med påkrævede offentlige instanser, levnedsmiddelmyndigheder og andre der er berørt af den aktuelle bekæmpelse.

 

§ 7.   Ankenævn
Foreningens ankenævn er den altid siddende bestyrelse, der behandler klager over overtrædelse af de etiske regler, eller enhver klage der måtte komme over et medlem af BS. Klager over overtrædelser skal fremsendes skriftligt til en af BS bestyrelsens medlemmer, der behandler klagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Klageren og den indklagede kan anmode om samråd med bestyrelsen, hvor også den anden part kan deltage. Bestyrelsens afgørelse kan ankes til den årlige generalforsamling, hvis afgørelse vil være endelig.

skadedyrsbranchen foreningen for skadedyrsbekæmpere
myrer skadedyrsbranchen
Her kan du stille spørgsmål til Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.

Udfyld formularen og vi vender tilbage med svar hurtigst muligt.

Invalid Email
Invalid Number
Scroll to Top