Foreningens vedtægter

Vedtægter  for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

§  1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Brancheforening for skadedyrsfirmaer.  Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands forretningsadresse,  eller foreningens sekretariat.

 

§  2 Formål
Foreningens formål er at samle skadedyrsfirmaer i en forening til  varetagelse af fælles interesser til gavn for det enkelte skadedyrsfirma, og  disses kundevirksomheder, gennem udvikling af standardiserede,  kvalitetsbetonede og effektive ydelser. Hvor det er relevant, er det  foreningens opgave at søge indflydelse på lovgivning der vedrører  skadedyrsfirmaer og udbrede kendskabet til skadedyrsbekæmpelse i bred forstand.

Formålet søges nået ved at:

 • a.
  Fremme  et kollegialt forhold mellem medlemmerne og her igennem styrke sammenhold og  loyal konkurrence indenfor foreningen.
 • b.
  Påvirke  myndighederne til at udfærdige/ udbygge et uddannelsesprogram for  skadedyrsfirmaer
 • c. Afholde  medlemsmøder til belysning og drøftelse af tekniske, kommercielle og andre  emner af interesse for medlemmerne eller grupper af disse.
 • d. Varetage  medlemmernes interesse i forhold til lovgivning, offentlige myndigheder og  andre organisationer.

 

§  3 Medlemmer
Som medlem kan optages skadedyrsfirmaer der er godkendt under  denne branchekode hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Tillige skal der  foreligge godkendt rotteautorisation, MX certifikat samt yderligere  certifikater som myndighederne måtte påkræve. Brancheforeningens medlemmer skal  indenfor en periode af 12 måneder have afsluttet, påbegyndt eller tilmeldt nye  autorisationskurser som myndighederne måtte påkræve.

Medlemmer er eneberettiget til at anvende BS logo, og henvisninger  til medlemskab af foreningen.

 

§  4 Indmeldelse
Ved anmodning om optagelse i foreningen træffer bestyrelsen  afgørelse om, hvorvidt optagelsesbetingelserne er opfyldt. Bestyrelsen kan  nægte optagelse af virksomheder, som ved deres handlemåde har skadet branchens  eller foreningens interesser.

I tvivlstilfælde optages spørgsmålet på den førstkommende ordinære  generalforsamling, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Alle medlemmer skal inden indmeldelse underskrive foreningens  etiske regler samt tiltræde foreningens vedtægter.

 

§  5 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til  bestyrelsesformanden ved anbefalet brev med mindst 3 måneders varsel til en  betalingstermin. I særlige tilfælde kan bestyrelsen tillade andre terminer.

Ved udmeldelse bortfalder alle rettigheder i og ethvert krav på  foreningen, herunder retten til anvendelse af tilføjelse til firmanavn ”medlem  af brancheforeningen for skadedyrsbekæmpelse”

 

§  6 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt:

 • a.
  Betingelserne for at være medlem af foreningen ikke længere er til  stede – eller
 • b.
  Medlemmet standser sine betalinger, træder i likvidation, kommer  under konkurs eller på anden måde mister rådigheden over sit bo – eller
 • c.
  Medlemmet  ikke overholder foreningens vedtægter, foreningens etiske regler eller de på en  generalforsamling vedtægtsmæssige vedtagne beslutninger – eller på anden måde  optræder ukollegialt, eller til skade for medlemmernes interesser – eller
 • d.
  Medlemmet har skyld eller kontingentrestance til foreningen, og  ikke har indfriet denne gæld efter påkrav ved anbefalet brev.

Eksklusion behandles af bestyrelsen på det førstkommende  bestyrelses-møde. Eksklusion af et medlem kan kun ske, såfremt hele bestyrelsen  er til stede og stemmer herfor. Med eksklusion bortfalder alle rettigheder i –  og ethvert krav på foreningen, herunder retten til anvendelse af tilføjelsen  til firmanavn ”medlem af brancheforeningen for skadedyrsfirmaer”

Eksklusionen kan ankes til først kommende generalforsamling.
Ved eksklusion tilbagebetales ikke indmeldelsesgebyret. Kontingent  tilbagebetales med halvdelen af indbetalt beløb for året.

 

§  7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningen afholder en årlig generalforsamling og kan afholde  ekstraordinære generalforsamlinger.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år primo marts.  Bestyrelsen træffer beslutning om stedet for afholdelse af  generalforsamling med behørig hensyntagen til geografiske afstande.

Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 3  ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med regnskab, navnene på  afgående bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer på valg, samt ordlyden  af eventuelle forslag.

Forslag fra medlemmerne skal – for at blive optaget på dagsordenen  – sendes på mail til formanden for Brancheforeningen – og være denne i hænde  senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af  samme
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til  generalforsamlingens godkendelse   4. Fremlæggelse af budget samt beslutning om fastlæggelse af  medlemskontingent og  indmeldelsesgebyr
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 10
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor (valgt for 1 år)
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når  denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer  skriftligt indsender begæring herom, ledsaget af en redegørelse for de forslag  der ønskes behandlet, samt forslag til dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling, der indvarsles og afvikles  på samme måde som den ordinære generalforsamling, afholdes senest 2 måneder  efter at bestyrelsen har modtaget begæring herom.

Ved generalforsamlinger vælges en dirigent uden for bestyrelsen  til at lede forhandlingerne. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres  en protokol der underskrives af dirigenten.

§  8 Møde- og stemmeret
Ethvert medlem af brancheforeningen er repræsenteret med 1 stemme  på generalforsamlingen. Såfremt en virksomhed har mere end ét medlemskab giver  dette ikke ret til flere stemmer på generalforsamlingen. Hvis 2 eller flere  virksomheder har samme ejerforhold giver dette ikke ret til flere stemmer på  generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er i  kontingent-restance.

 

§  9 Afstemningsregler
Alle beslutninger på generalforsamlinger sker ved almindelig  stemmeflerhed.
Det er tilladt at stemme via fuldmagt.

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes ud med indkaldelse til  generalforsamlingen, så man inden denne, kan give sin fuldmagt til en anden stemmeberettiget.

Afstemningerne på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning  af de stemmeberettigede. Skriftlig og hemmelig afstemning kan dog kræves  såfremt det ønskes af bestyrelsen eller mindst 1 medlem, endvidere tilkommer  det dirigenten at forlange skriftlig og/eller hemmelig afstemning.

 

§  10 Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af formanden og 4  bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for en 2 årig periode.

Valget af formand går på omgang blandt bestyrelsens medlemmer.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på generalforsamlingen, hvoraf  kassereren og 2. bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

Herudover vælger generalforsamlingen årligt 2 suppleanter.
Suppleanterne indtræder ved afgang i bestyrelsen og indtræder i  det afgåede medlems resterende valgperiode. Suppleanterne har ret til at  deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Valg til bestyrelsen er personligt.
Det tilstræbes at valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og  suppleanter, tilgodeser geografisk fordeling mellem øst og vest for Storebælt.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter  generalforsamlingen med minimum 1 næstformand og kasserer. Bestyrelsen er  beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte  fornødent personale og afholde de efter bestyrelsens eget skøn nødvendige  udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har overfor generalforsamlingen ansvar for  regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget til generalforsamlingens  godkendelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører  forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige de tilstedeværende  bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget,  skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde, så ofte 2 af bestyrelsesmedlemmerne eller  formanden træffer beslutning herom. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.  I det tilfælde stemmerne måtte stå lige, er formandens – og ved hans fravær den  fungerende formands – stemme udslagsgivende.

 

§  11 Tegningshæftelse
Foreningen tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem  eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog hele  bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen  til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller  bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§  12 Indmeldelsesgebyr
Det kan besluttes at fastsætte et indmeldelsesgebyr, som opkræves  inden optagelsen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret vedtages på den ordinære  generalforsamling.

 

§  13 Kontingent
Det årlige kontingent for medlemmerne fastsættes på den ordinære  generalforsamling.
Ved for sen indbetaling af kontingent kan bestyrelsen opkræve en  rente svarende til rentelovens almindelige bestemmelser om morarenter.

 

§ 14  Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december.
Foreningens midler må kun anvendes til de af bestyrelsen under  ansvar over for generalforsamlingen vedtagne formål.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§  15 Opløsning
Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske på en  generalforsamling, hvor mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede  medlemmer er til stede, og vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne  stemmer. Såfremt opløsning af foreningen vedtages med fornøden majoritet, uden  at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har været repræsenteret,  indkaldes til en ny generalforsamling, som da kan vedtage opløsningen med den  foreskrevne majoritet (2/3), uanset antallet af repræsenterede medlemmer.
Samtidig tages beslutning om anvendelsen af foreningens formue.
Ved opløsning nedlægges hjemmesiden.
Opløsningen gennemføres og administreres af et likvidationsudvalg  på 3 medlemmer, valgt af den generalforsamling, på hvilken det besluttes at  opløse foreningen.

myrer skadedyrsbranchen
Her kan du stille spørgsmål til Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.

Udfyld formularen og vi vender tilbage med svar hurtigst muligt.

Invalid Email
Invalid Number
Scroll to Top